Để ngôi nhà trở thành tổ ấm, các thành viên trong gia đình cần chủ động chia sẻ Công việc chăm sóc không lương (CVCSKL), Chính phủ cần có cách nhìn toàn diện và tổng thể hơn trong tính toán GDP và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Quan trọng hơn cả là người phụ nữ cần tự nhận thức được vai trò và đóng góp của mình để lôi cuốn gia đình mình và cộng đồng cùng thay đổi cách nhìn và hành động, sao cho CVCSKL được công nhận đầy đủ và chia sẻ giữa các thành viên.

Báo cáo Công việc chăm sóc không lương :

Để ngôi nhà trở thành tổ ấm: http://www.actionaid.org/vi/vietnam/cac-pham