Title: Social research expert (Chuyên gia nghiên cứu xã hội)
Industry Experience: 10 years
Education: PhD, Health Behavior and Health Education, University of North Carolina at Chapel Hill (UNC-CH) – USA

TRỊNH VĂN THẮNG